Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen/ingekomen stukken.
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12 september 2020
 4. Diverse verslagen 2020.
 5. Financiën: 
  1. financieel verslag 2020
  2. verslag kascommissie 2020
  3. begroting 2021
  4. benoeming kascommissie 2021
  5. vaststelling contributie 2021
 6. Bestuursverkiezing
 7. Rondvraag (indien u vooraf al een vraag heeft dan verzoeken wij u deze voorafgaand aan de vergadering in te dienen bij uw aanmelding)
 8. Sluiting

Bijzonderheden

 • Omwille van de omstandigheden m.b.t. Corona is vooraf aanmelden voor deze ledenvergadering VERPLICHT. Wanneer u niet bent aangemeld voor deze vergadering dan kunt u deze niet bijwonen. Bij een te groot aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat er wordt gekozen voor een alternatieve locatie. Aan- en afmelden kan tot uiterlijk 8 september: aanmelden niet meer mogelijk

 • Jubilarissen worden uitsluitend uitgenodigd indien de omstandigheden dit toelaten.

 • Alle stukken voor de Algemene Ledenvergadering kunnen vanaf een week voor de ledenvergadering worden opgevraagd bij het secretariaat via het contactformulier. Tevens liggen de stukken ter inzage een half uur voor en tijdens de vergadering.
AANMELDEN